"EME"
Tuesday, 23.10.2018, 18:13
Welcome Guest | RSS

ECONOMY MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP Collected papers
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Main Archive of the JournalRegistrationLogin
Site menu
Section categories
Articles № 25 (II) / 2013 [33]
Articles № 25 (I) / 2013 [28]
Articles № 24 (ІI) / 2012 [25]
Articles № 24 (І) / 2012 [38]
Articles № 23 (ІІ) / 2011 [39]
Articles № 23 (І) / 2011 [38]
Articles № 22 (ІI) / 2010 [30]
Articles № 22 (І) / 2010 [27]
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » Articles » Articles № 25 (II) / 2013

Shcherbatiuk А.I. INNOVATIVE LABOR IN THE LIFE CYCLE INNOVATION

Shcherbatiuk А. I.

 

INNOVATIVE LABOR IN THE LIFE CYCLE INNOVATION

 

Introduction. Modern state of socio-economic processes determines the need for a detailed study of the innovation processes. Innovation and innovative labor in particular – basic categories of modernity. Innovative labor in the context of the life cycle of innovation should be studied. Objective: To analyze the life cycle of innovation and determine the location of innovative labor in its general structure. Results: generated structure lifecycle innovation, based on the use of triadic criterion of integrity, dedicated by three business segments, based on the triad types of labor inherent in any business entity. Conclusions: results allow you to position the innovative labor as a tool for continuous activity of the enterprise (for example, higher education institution).

Keywords: innovative labor, innovation, life cycle, creative labor, technical labor, the triad business segments.

 

References

1.     Barantsev R.G. Trinitarnyy kriteriy tselostnosti [Trinitarian criterion integrity]. Available at: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0226/002a/02260063.htm.

2.     Shcherbatiuk A.I. Chasopys ekonomichnykh reform: Naukovo-vyrobnychyi zhurnal, 2013. no. 3(11), pp. 104-111.

3.     Shcherbatiuk A.I. Innovatsiina pratsia yak komponent kompetentnoi diialnosti suchasnoho fakhivtsia [Innovative work as a component of a competent modern specialist activities]. Upravlinnia proektamy ta pozvytok vyrobnytstva: Zb. nauk. prats. Lugansk: SNU im. V. Dalia, 2012, no. 2(42), pp. 144-148.

4.     Vivchar O.Y. Paranka N.M. Innovatsiina diialnist v Ukraini ta napriamky yii rozvytku [Innovative activity in Ukraine and directions of its development], Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/nvnltu/21_9/183_WIW.pdf

5.     Topukh I.P., Lavryniuk I.V. Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstva v umovakh rynkovoi ekonomiky [Innovation management enterprise in a market economy], Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2011_11_1/Topuh.pdf

6.     Voloshchuk K.B. Napriamky ta perspektyvy innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Trends and prospects of innovation in enterprises]. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtusg/2013_138/02.pdf

7.     Petrenko L.A. Zhittievyi tsykl innovatsii [The life cycle of innovation]. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1104

8.     Sviridova S.S., Plonska Yu.O. Upravlinnia ryzykamy zhyttievoho tsyklu innovatsiinoho proektu [Risk management lifecycle innovation project], Available at: http://economics.opu.ua/files/archive/2011/No1/103-108.pdf

9.     Shkola V.Yu. Zhyttievyi tsykl innovatsii ta yoho etapy [The life cycle of innovation and its stages]. Available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/10694/1/Shkola.pdf

10.  Pokanevych Yu.V., Lypovyi O.V. Osoblyvosti vprovadzhennia innovatsii [Features introduction of innovations]. Available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10024/1/43.pdf

11.  Rukovodstvo Oslo. Rekomendatsii po sboru i analizu dannykh po innovatsiyam [Oslo Manual. Recommendations for collection and analysis of data on innovations]. Available at : http://www.mgimo.ru/files2/y10_2010/166239/ruk.oslo.pdf

12.  Rossoshanskaya O.V. Obyektno-predmetnaya model protsessa formirovaniya i realizatsii strategicheskogo potentsiala predpriyatiya [Object model of the process of formation and implementation of the strategic potential of the enterprise]. Formuvannia, vykorystannia ta rozvytok upravlinskoho potentsialu : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [The formation, application and development of the management potential: Proc. International theoretic and practical conference]. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2005. pp. 124-125.

13.  Rossoshanskaya O.V. Innovatsiina aktyvnist pratsivnykiv yak faktoru ekonomichnoi bezpeky innovatsiinykh proektno-oriientovanykh pidpryiemstv [Innovative activity of workers as factor of economic security of the innovative project-oriented enterprise]. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo: Zb. Nauk. Pr. [Economy. Management. Entrepreneurship: Collected papers]. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2013, no. 25(I), pp. 169-178.

14.  Kolot A.M. Innovatsiino-intelektualni chynnyky rozvytku vyshchoi osvity yak providnoho instytutu ekonomiky znan [Innovation intellectual factors of higher education as a leading institution of the knowledge economy]. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vpu/Ekon/2009_7/2.pdf

15.  Skoblyakova I.V. Innovatsionnyye sistemy i venchurnoye finansirovaniye [Innovative systems and venture financing]. Moscow: Mashinostroyeniye-1, 2006. 210 p.

16.  Touraine A. Social transformations of the twentieth century. International Social Science journal, 1998 June, no. 156, pp. 165–171.

 

Information about the authors:

 

Shherbatiuk A. І. – assistant of the Project management and applied statistics department of the Volodymyr Dahl East-Ukrainian national university, Luhansk, Ukraine.


Full article

Category: Articles № 25 (II) / 2013 | Added by: EME (20.02.2014) | Author: EME
Views: 324 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Shopping Cart
Search
Partner journals


MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia 


Management and Economic Security Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Luhansk)


Economic Internet-Conferences

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University© 2018
Free website builderuCoz