"EME"
Tuesday, 23.10.2018, 18:13
Welcome Guest | RSS

ECONOMY MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP Collected papers
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Main Archive of the JournalRegistrationLogin
Site menu
Section categories
Articles № 25 (II) / 2013 [33]
Articles № 25 (I) / 2013 [28]
Articles № 24 (ІI) / 2012 [25]
Articles № 24 (І) / 2012 [38]
Articles № 23 (ІІ) / 2011 [39]
Articles № 23 (І) / 2011 [38]
Articles № 22 (ІI) / 2010 [30]
Articles № 22 (І) / 2010 [27]
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » Articles » Articles № 25 (I) / 2013

Haber I.B. COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EXISTING APPROACHES TO MATERIALS MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

UDC 658.7

 

I. B. Haber

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE EXISTING APPROACHES TO MATERIALS MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

 

Backgound: Stochasticity of social and economic processes and volatility of markets causes confusion and substantially increases risks of economies of individual enterprises. Changes in the business environment, in its turn, make managers find appropriate approaches and principles of management in order to increase flexibility and competitiveness of industrial enterprises. Aims and Objectives: Analysis and synthesis of existing approaches to materials management at industrial enterprises and research of approaches to the definition of "system" and "process". Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping. Results: The article gives description of existing approaches to materials management at industrial enterprises; research approaches to the definition of "system" and "process". Conclusion: Use of the process approach in management of industrial enterprises permits to build the enterprise management system, reduce the overhead of interacting units, increase the speed of decision making, inhance the company's ability to respond flexibly to market changes.

Keywords: management, system, process, function, system approach, process approach, material flows.

 

Information about the authors:

 

Haber I. B. – Postgraduate of economic Cybernetics Department, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine.

 


 

References

1.    Virchenko V. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka, 2009, no. 110, pp. 34-36.

2.    Hulyk H.S. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 2012, no. 22.15, pp. 331-335.

3.    Hvyshyany D.М. Sistemnyye issledovaniya: Metodologicheskiye problemy. Ezhegodnik: 1982 [Systems Research: methodological problems. Annual: 1982]. Мoscow: Nauka, 1982. pp. 7-25.

4.    Korikov А.М., Safyanova E.N., Tarasenko F.P. Osnovy sistemnogo analiza I teorii system [Fundamentals of systems analysis and systems theory]. Tomsk: Tomskiy universitet, 1989. pp. 43.

5.    Sergeev V.I. Korporativnaya logistika. 300 otvetov na voprpsy professionalov [Corporate logistics. 300 responses to the questions of professionals]. Мoscow: INFRA-M, 2004. pp. 27.

6.    Sharapov О.D., Derbentsev V.D., Semonov D.Ye. Ekonomichna kibernetyka [Economic Cybernetics]. Кyiv: KNEU, 2004. 231 p.

7.    Sheremet А.D., Bakanov M.I. Teoriya ekonomicheskogo analiza [Theory of Economic Analysis]. Мoscow: Finansy I statistika, 1999. 417 p.

8.    Riazanov А.V. Actual Problems of Economics, 2009, no. 11, pp. 131-137.

9.    Fedulova L.І., Sirenko I.V. Orhanizatsiino-metodolohichni pidkhody do stvorennia systemy upravlinnia materialnymy ta informatsiinymy potokamy promyslovoho pidpryiemstva na osnovi lohistychnoho pidkhody [Organizational and methodological approaches to the creation management system of material and information flows of the industrial enterprise based on logistics approach]. Кyiv: Naukovyi svit, 2001. 305 p.

10.  Nikolayenko I.V., Grytsenko V.V. Metodologicheskiye podkhody k upravleniyu ekonomicheskimi riskami v regione [Methodological approach to managing economic risks in the region]. Ekonomichnyi forum, 2011, no. 2. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2011_2/23.pdf

11.  Dolzhenkova Ye.V. Upeavleniye materialnymi potokami promyshlennykh predpriyatiy na osnove sinergeticheskogo podkhoda [Materials Management of industrial enterprises based on a synergistic approach]. Abstract of Ph.D. dissertation, Economic sciences : 08.00.05. Ekaterinburg, 2009. Available at: http://economy-lib.com/upravlenie-materialnymi-potokami-promyshlennyh-predpriyatiy-na-osnove-sinergeticheskogo-podhoda

12.  Diakonova І.І. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia: Ekonomika I upravlinnia [Collected papers of State economics and technical university fo transport. Series: Economics and management]. Kyiv: SETUT, 2007. no. 10, pp. 252-259.

13.  Ponyatiye sistemoobrazuyushchego faktora. Osnovnyye sistemoobrazuyushchiye factory [The concept of system-factor. The main system factors]. Available at: http://rudocs.exdat.com/docs/index-75169.html?page=9

14.  Struktura I funktsii sistemy. Bazovyye tipy struktury system [Structure and system functions. Basic types of systems structure]. Available at: http://rudocs.exdat.com/docs/index-75169.html?page=8

15.  Natsionalna ekonomika z tochky zoru systemnoho analizu [National economy in terms of system analysis]. Available at: http://referatus.com.ua/ekonomichna-teoriya-teoriya-ekonomichnih-nauk/nacionalna-ekonomika-z-tochki-zoru-sistemnogo-anal/

16.    Teoriia sustemnoho pidkhodu do orhanizatsii yak ideia dlia dosiahnennia efektyvnoho upravlinnia [Theory of a systematic approach to organizations as an idea to achieve effective management]. Available at: http://refs.co.ua/83898-Teoriya_sistemnogo_podhoda_k_organizaciyam_kak_ideya_dlya_dostizheniya_effektivnogo_upravleniya.html

17.  Yesipova K. А. Teoretychni zasady upravlinnia biznes-protsesamy turystychnoho pidpryiemstva [Theoretical principles of business process management of tourism enterprises]. Ekonomichni nauky: Zb. nauk. pr. Seriia: Ekonomika ta menedzhment [Economic Science: Series: Economics and management]. Lutsk : Lutsk national technical university, 2010, no. 7 (26). Vol. 1. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_1/40.pdf

18.  Chetyre sostavlyayushchiye menedzhmenta [The four components of management]. Available at: http://quality.eup.ru/MATERIALY2/4sostmen.html

19.  Aleksinskaya T.V. Osnovy logistiki. Obshchiye voprosy logisticheskogo upravleniya [Fundamentals of logistics. General questions of logistic management]. Taganrog: Izd-vo ТRТU, 2005. 121 p. Available at: http://www.aup.ru/books/m95/5_2.htm

20.  Chernov О.S. Ratsionalizatsiya biznes-pritsessov kak forma razvitiya finansovo-kreditnykh organizatsiy [Rationalization of business processes as a form of financial and credit organizations]. Ph.D. dissertation, Economic sciences. Nizhniy Novgorod, 2007. Available at: http://финансы-кредит.рф/biznes-protsessy/analiz-protsessnogo-podhoda-upravleniyu.html

21.  Eskuzyan E.S. Protsesnyi pidkhid do upravlinnia, modeliuvannia biznes-protsesiv [The process approach to management, modeling business processes]. Мoscow, 2009. Available at: http://bukvar.su/informatika_programmirovanie/173829-Processnyiy-podhod-k-upravleniyu-modelirovanie-biznes-processov-Razrabotka-PO.html

22.  Bulatova Z.К. Sovershenstvovaniye upravleniya materialnymi potokami v gazovoy promyshlennosti respubliki Dagestan [Improving the management of material flows in the gas industry of the Republic of Dagestan]. Abstract of Ph.D. dissertation, Economic sciences : 08.00.05. Makhachkala, 2005. Available at: http://economy-lib.com/sovershenstvovanie-upravleniya-materialnymi-potokami-v-gazovoy-promyshlennosti-respubliki-dagestan

23.  Honcharuk А.М. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2010, no. 5, Vol. 3, pp. 84-88.

Category: Articles № 25 (I) / 2013 | Added by: EME (30.05.2013) | Author: I. B. Haber
Views: 405 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Shopping Cart
Search
Partner journals


MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia 


Management and Economic Security Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Luhansk)


Economic Internet-Conferences

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University© 2018
Free website builderuCoz