"EME"
Tuesday, 23.10.2018, 18:13
Welcome Guest | RSS

ECONOMY MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP Collected papers
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Main Archive of the JournalRegistrationLogin
Site menu
Section categories
Articles № 25 (II) / 2013 [33]
Articles № 25 (I) / 2013 [28]
Articles № 24 (ІI) / 2012 [25]
Articles № 24 (І) / 2012 [38]
Articles № 23 (ІІ) / 2011 [39]
Articles № 23 (І) / 2011 [38]
Articles № 22 (ІI) / 2010 [30]
Articles № 22 (І) / 2010 [27]
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » Articles » Articles № 25 (I) / 2013

Tyulenev G.D. Main Directions of increasing the economic security of domestic higher schools
G. D. 

UDC 378 : 339.924 : 351

 

G. D. Tyulenev

 

Main Directions of increasing the economic security of domestic higher schools

 

Article aim: main directions of increasing the economic security of domestic higher schools and specific actions concerning every identified direction. Research methods: situational approach, reverse scenario analysis, description. Main results: the main directions of increasing the economic security of domestic higher schools are proposed. The specific actions to increase the economic security of domestic higher schools in borders of identified directions are considered and described. Nowadays the reduction of state financing, decreasing the quantity of enrollees make the negative impact on the level of economical security of domestic higher schools. This fact demands increasing such level of economical security according to the high social importance of higher schools. The main proposed directions of increasing the economic security of higher schools in Ukraine are the following: increasing the quantity of enrollees and other consumers of educational services, providing the quality and quantity of lecturers structure, optimization the material base of making the educational process, decreasing the costs for financing the higher school activity, increasing the incomes for the other activities besides the educational services, strengthening relations with profile Ministry and other state institutions. For the every proposed direction the specific actions are considered. The implementation of such actions is expected to execute the every proposed direction of increasing the economic security of higher schools.

Keywords: higher school, economic security, increasing, direction of actions, action.

 

Information about the authors:

 

Tyulenev G. D. Vice-Rector, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, Ukraine.

 


References

1.      Belyy E.M. Menedzhment v Rossii i za rubezhom, 2003, no. 3, pp. 3-11.

2.      Belyakov S.A. Modernizatsiya obrazovaniya v Rossii: sovershenstvovaniye upravleniya [Education modernization in Russia: management improvement]. Moscow: Maks-Press, 2009. 268 p.

3.      Bermus A.G. Modernizatsiya obrazovaniya: filosofiya, politika, kultura [Education modernization: philosophy, policy, culture]. Moscow: Kanon+, 2008. 221 p.

4.      Bogolib T.M. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 2010, no. 2, pp. 3-17.

5.      Bogolib T.M. Finansy Ukrainy, 2005, no. 2, pp. 113-118.

6.      Verbitskaya L.A., Gerasimov G.I. Transformatsiya obrazovaniya – sotsiokulturnyy potentsial razvitiya rossiyskogo obshchestva [Education transformation is the social and cultural potential of Russian society development]. Moscow: Sotsialno-gumanitarnyye znaniya, 2005. 187 p.

7.      Kasevich V.B. Voprosy obrazovaniya, 2004, no. 4, pp. 38-43.

8.      Klassiki menedzhmenta [The classics of management]. Ed. by M. Warner [in translation]. St. Petersburg: Piter, 2001. 1168 p.

9.      Knyazev Y.A. Universitetskoye upravleniye, 2003, no. 1, pp. 12-16.

10.   Kozachenko A.V., Ponomariov V.P., Lyashenko A.N. Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: sushchnost i mekhanism obespecheniya [Economic safety of an enterprise: essence and the mechanism of providing]. Kyiv: Libra, 2003. 280 p.

11.   Kozachenko G.V. Scientific Bulletin of National Mining University, 2006, no. 4, pp. 65-67.

12.   Kuzenko T.B. Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv v umovakh rynkovoi ekonomiky [Planning the economic security of enterprises in the market economy]: Abstract of Ph.D. dissertation, Economic sciences: 08.06.01. Kyiv: Yevropeiskyi universytet finansiv, informatsiinykh system, menedzhmentu I biznesu, 2004. 18 p.

13.   Lipkan V.A. Bezpekoznavstvo [Securitology]. Kyiv: Yevropeiskyi universytet, 2003. 208 p.

14.   Kozachenko G.V., Lyashenko O.M., Pogorelov Y.S., Bezbozhniy V.L. Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [The system of economic security: state, region, enterprise]. Luhansk: Elton-2, 2010, Vol. 1, 282 p.

15.   Tyulenev G.D. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu. 2012. no. 11(182). pp. 483-492

16.   Tyulenev G.D. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnitstva: Zb. nauk. pr. Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia [Project management and development of production: Collected papers of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University]. 2012. no. 2(42). pp. 59-65.

17.   Finikov T.V. Suchasna vyshcha osvita: svitovi tendentsii i Ukraina [Modern higher education: world tendencies and Ukraine]. Kyiv: Takson, 2002. 176 p.

18.   Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiy integrirovannoy promyshlennoy struktury [Economic security of enterprises of integrated industrial structure]. Ed. by A.V. Kozachenko. Luhansk: Noulidzh, 2011. 226 p.

Category: Articles № 25 (I) / 2013 | Added by: EME (30.05.2013) | Author: G. D. Tyulenev
Views: 191 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Shopping Cart
Search
Partner journals


MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia 


Management and Economic Security Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Luhansk)


Economic Internet-Conferences

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University© 2018
Free website builderuCoz