"EME"
Saturday, 17.11.2018, 17:11
Welcome Guest | RSS

ECONOMY MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP Collected papers
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Main Archive of the JournalRegistrationLogin
Site menu
Section categories
Articles № 25 (II) / 2013 [33]
Articles № 25 (I) / 2013 [28]
Articles № 24 (ІI) / 2012 [25]
Articles № 24 (І) / 2012 [38]
Articles № 23 (ІІ) / 2011 [39]
Articles № 23 (І) / 2011 [38]
Articles № 22 (ІI) / 2010 [30]
Articles № 22 (І) / 2010 [27]
Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
Login form
Main » Articles » Articles » Articles № 24 (ІI) / 2012

Rubanov М.N. PRECONDITIONS FOR СONTROLLING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

UDC 658.5

 

М. N. Rubanov

 

PRECONDITIONS FOR СONTROLLING ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

 

Introduction: Higher requirements to the system of ensuring the economic security of an enterprise require improvement of informational and analytical support of managerial decisions related to economic safety, which, in its turn, actualizes controlling of the system of economic security of the enterprise. Aim: Determination of preconditions for controlling the economic security of the enterprise. Methodology: In order to determine preconditions for сontrolling the economic security of an enterprise there has been suggested considering whether controlling meets the demands of the economic security system and in what degree controlling purposes complement those of the economic security system. Results: Comparison of purposes of controlling and economic safety system purposes allows to recognize the feasibility of controlling for ensuring the economic security of the enterprise. Conclusion: Using controlling for ensuring the economic security of the enterprise allows to realize the main purposes of ensuring the economic safety of the enterprise.

Key words: economic security, controlling, ensuring the economic safety

 

Information about the authors:

Rubanov М. N. – Postgraduate of Management and Economic Security Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Luhansk, Ukraine.

maki007@bk.ru

 

Full article

 

References

1.     Alkema V. Finansova systema Ukrainy: zb. nauk. pr. [The Financial system of Ukraine: collected papers]. Ostrog: Natsionalnyy universytet «Ostrozka akademiia», 2011, no. 16, pp. 99−107.

2.     Anankina E.A., Danilochkin S.V., Danilochkina N.G. Kontrolling kak instrument upravleniya predpriyatiem [Controlling as an enterprise managerial tool]. Moscow : Yuniti, 2002, 279 p.

3.     Bezbozhnyy V.L. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo: zb. nauk. pr. Skhidnoukrainskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Volodymyra Dalia [Economy. Management. Entrepreneurship: collected papers of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University]. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2008, no. 20, pp. 134−145.

4.     Bilous Ya.Yu. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo: zb. nauk. pr. Skhidnoukrainskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Volodymyra Dalia [Economy. Management. Entrepreneurship: collected papers of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University]. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 2011, no. 23(II), pp. 241−247.

5.     Bogdanov A.A. Tektologіya. Vseobshсhaya organizatsionnaya nauka [Tectology. General Organization Science]. Moscow: Finansy, 2003, 496 p.

6.     Bryzhan I.A., Kucher S.M. Naukovyy visnyk PNTU im. Yu. Kondratiuka, 2009, no. 3(22), pp. 55–60.

7.     Vasyltsiv T. Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytsva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia [Economic security of entrepreneurship in Ukraine: strategy and mechanisms of strengthening]. Lviv: Aral, 2008. 384 p.

8.     Hnylytska L.V. Visnyk Skhidnoukrainskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2011, no. 2(157), pp. 184–192.

9.     Hubarieva I.O, Dorovskoy V.A. Aktualni problemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: zb. nauk. pr. Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Actual problems of economic security in Ukraine: collected papers of Lviv State University of Internal Affairs]. Lviv: LDUVS, 2009, no. 2, pp. 31–40.

10.   Davydovych I.Ye. Kontrolinh [Controlling]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 2008, 552 p.

11.   Dayle A. Praktika kontrollinga [Controlling Practice]. Translated from German. Moscow: Finansy i statistika, 2001, 336 p.

12.   Ilyashenko S.N. Actual Problems of Economics, 2003, no. 3(21), pp. 11–19.

13.   Karminskiy A.M., Falko S.G., Zhevaga A.A., Ivanova N.Yu. Kontrolling [Controlling]. Moscow: Finansy i statistika, 2006, 336 p.

14.   Kozachenko G.V., Ponomarov V.P., Lyashenko O.M. Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: sutnist ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security of enterprise: the nature and ensuring mechanism]. Kyiv: Libra, 2003, 280 p.

15.   Kozachenko G.V., Pogorelov Yu.S., Makukhin G.A., Hlaponov L.Yu. Upravlinnia zatratamy pidpryiemstva [Cost management of enterprise]. Kyiv: Libra, 2007, 320 p.

16.   Korezin A.S. Metodologiya razvitiya sistemy ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya na baze korporativnykh mekhanizmov upravleniya riskami [Methodology of development the economic security system based on corporate risk management mechanisms]: dissertation for the degree of doctor of economic sciences. St. Petersburg: University of RF State Emercom Fire Service, 2008, 416 p.

17.   Krusser N.G. Kontrolling kak instrument koordinatsii protsessov upravleniya pri realizatsii strategii predpriyatiya (na primere predpriyatiy gazovoy otrasli) [Controlling as an instrument of coordination of management processes for implementation of the strategy of the enterprise (on example of gas industry enterprises)]: dissertation for the degree of candidate of economic sciences. Syktyvkar: Institute of social, economic and energy problems of the North of Komy, 2006, 171 p.

18.   Kuzenko T.B. Planuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpriemstv v umovakh rynkovoi ekonomiky [Planning of economic security of enterprisees under the market economy condiditions]: abstract of dissertation for the degree of candidate of economic sciences. Kyiv: European University of Finance, Information Systems, Management and Business, 2004, 18 p.

19.   Kuperman G.Ya. Rynochnaya ekonomika [Market economy]. Moscow: Respublika, 1995, p. 202.

20.   Leskov M.A. Gomeostaticheskiye protsessy i teoriya bezopasnosti [Homeostatic processes and security theory]. Bezopasnost: informatsionnyy sbornik, 1994, no. 4(20), pp. 66–75.

21.   Lyashenko O.M., Pogorelov Yu.S. Menedzher: Visnyk Donetskoho derzhavnoho universytetu upravlinnia, 2008, no. 3(45), pp. 162−171.

22.   Mayer E. Kontrolling kak sistema myshleniya i upravleniya [Controlling as a system of intellection and management]; translated from German. Moscow: Finansy i statistika, 1993, 96 p.

23.   Mann R., Mayer E. Kontrolling dlya nachinayushchikh. Sistema upravleniya pribylyu [Controlling for beginners. The System of profit management]; translated from German. Moscow: Finansy i statistika, 2004, 304 p.

24.   Mishchenko S.N. Sistema obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti organizatsii [The system of ensuring the economic security of organizations]: dissertation for the degree of candidate of economic sciences. Rostov-on-Don, 2004, 197 p.

25.   Polushkin O.A. Zakon i pravo, 2005, no. 10. pp. 46−50.

26.   Prus N.V. Visnyk Skhidnoukrainskoho Natsionalnoho Universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2011, no.3(2), pp. 183−193.

27.   Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubtseva E.B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar [Modern Dictionary of Economics]. Moscow: Infra-M, 1999. 479 p.

28.   Folmut H. Instrumenty kontrollinga ot A do Ya [Controlling Instruments from A to Z]; translated from German. Moscow: Finansy i statistika, 2001, 288 p.

29.   Khan D. Planirovaniye i kontrol: kontseptsiya kontrollinga [Planning and control: the concept of controlling]. Moscow: Finansy i statistika, 1997, 765 p.

30.   Tsyglyk I.I., Mozil I.O., Kidriakova N.V. Ekonomika. Finansy. Pravo, 2004, no. 4, pp. 11–18.

Category: Articles № 24 (ІI) / 2012 | Added by: EME (18.01.2013) | Author: Rubanov М.N.
Views: 534 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Shopping Cart
Search
Partner journals


MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia 


Management and Economic Security Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University (Luhansk)


Economic Internet-Conferences

Copyright Volodymyr Dahl East Ukrainian National University© 2018
Free website builderuCoz